Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Are You Ready, gevestigd te Oosterkampen 1A, 9481 AK Vries ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40046233, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de ledenadministratie, [email protected]

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers 
Registratie als lid van Are You Ready and KNLTB Lidnr – Naam – Geslacht – Geboortedatum – Adres – PC Woonplaats – Telefoon – – Mailadres – Inschrijfdatum – KNLTBnr – Speelsterkte enkel/dubbel – IBANnummer – Opzegdatum – reden opzegging – Betaalwijze – Soort lidmaatschap – Hoofd of medebewoner – Competitiedeelname -Interesse voor vrijwilligerswerk 

Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen gegevens voor benadering na beëindiging lidmaatschap (zie doel hieronder) Leden administratie KNLTB
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Naam Adres PC Woonplaats Telefoonnummer E-mail adres  Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Ledenadministratie Commissieleden
Contributieheffing Lidnr – Naam – Adres – PC Woonplaats -telefoon – Mailadres – IBAN nr -Bedragcode – Openstaande bedragen Uitvoering van de lidmaatschaps-overeenkomst Gedurende periode van lidmaatschap en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Penningmeester Ledenadministratie Kascommissie
Bardienstplanning Naam Telefoon Emailadres Tijdstip kantinedienst Uitvoeren van overeenkomst Lopende kalenderjaar en vorig en komend jaar Bardienstplanner Penningmeester
Registratie vrijwilligers Naam – Adres – PC Woonplaats – Telefoon – Mailadres – Soort Vrijwilligerswerk Toestemming Gedurende periode van vrijwilligerswerken geen verzoek tot verwijdering heeft gedaan. Bestuur Commissieleden
Versturen Nieuwsbrieven en (email) berichten Naam – E-mailadres  Uitvoeren van overeenkomst Zolang men actief lid is en geen verzoek tot verwijdering heeft gedaan. Websitebeheerder Secretaris Commissieleden
Registratie opdrachtnemers van AYR Bedrijfsnaam – Naam – Adres – PC Woonplaats -telefoon – Mailadres – IBAN nr – Betaalgegevens – werkzaamheden Uitvoeren overeenkomst Gedurende periode van OVK en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar Penningmeester Ledenadminstratie Bestuur Commissieleden
Sponsoring Bedrijfsnaam – Naam – Adres – PC Woonplaats – Telefoon – Email adres – Sponsorkeuze – Sponsorbedrag – Openstaande bedragen Toestemming Gedurende periode van sponsoring en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Sponsorcommissie Penningmeester Bestuur

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. In de Cookies op de website worden geen persoonsgegevens geregistreerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ledenadministratie, Robert Kramer

E-mail: [email protected]

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 592 543 741

Are You Ready , Oosterkampen 1a, 9481 AK Vries

Postbus 32
948O AA Vries

KVK-nummer

40046233